Reset Password

click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Make a Reservation
Advanced Search
Your search results
08.01.2019

Rusýada dikuçary kireýine almak

Rusýanyň Ýewropa bölegi, ýurduň 20 % köp we bütin Ýewropanyň 35 % töweregi meýdanyny eýeleýär. Bu ýerde hem, onuň Aziýa böleginde bolşy ýaly dikuçara köp isleg bildirilýär. AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy Rusýa bilen 2007 ýyldan bäri hyzmatdaşlyk alyp barýar we

 • Moskwa,
 • Sankt – Peterburg.
 • Wolgograd,
 • Kaliningrad,
 • Samara,
 • Soçi,
 • Mahaçkala,
 • Ýekaterinburg,
 • Nižniý Nowgorod we başga-da köp şäherlerinde wekilçiligi bar.

Biz göni aragatnaşyk belgileriniň birine jaň edip bilýäris, islegimiz bolsa – gelmegimize hem mümkinçiligimiz bar bolýar. Sizi Rusýada dikuçary kireýine almak soragy gyzyklandyrýan bolsa, hiç ýere gitmek zerurçylygy bolmaýar. Howa gämisini bronlamak üçin web sahypamyzda isleg bildirip bilersiňiz. Kompaniýanyň jogapkär işgäriniň özi size gatnawy tassyklap habar berýär.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy, Rusýanyň Ýewropa böleginde bolşy ýaly Aziýa böleginde hem dikuçary kireýine bermäge mümkinçiligi bar. Ulagyň bu görnüşi demirgazyk welaýatlarynda ýokary meşhurlykdan peýdalanýar. Gar basyp we buz bilen örtülen ýollary bar bolan welaýatlaryna barmak üçin ýeketäk ýol – howa gämisi bolup durýar. Mundan başga-da dikuçarlar ýükleri, dermanlary, iýmitleri, haýwanlary, gyssagly resminamalary we hassalary daşaýarlar; dürli işleri ýerine ýetirmäge we halas ediş çärelerini geçirmäge hem hemişe taýýar bolýarlar.

Öz dikuçaryňyzy saýlaň

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy size Rusýada islendik görnüşdäki dikuçar gatnawlaryny gurnaýar. Biz size

 • Mi,
 • Sikorski,
 • Robinson,
 • Bell,
 • Airbus Eurocopter we başga-da dünýä belli, meşhur öndürijileiriniň howa gämileri bilen üpjün edýäris.

 

Howa gämisiniň kysymy müşderiniň maksadyna görä saýlanylýar. Biziň hyzmatymyz dikuçaryň gerekli kysymyny kesgitlemäge we web sahypamyzda bron etmäge mümkinçilik berýär.

AVIAV TM (Cofrance SARL) fransuz kompaniýasynda rus dilinde suwara gürleýän işgärlerimiz iş ýöredýärler we terjimeçiniň hyzmatlaryna hiç hili mätäçlik bolmaýar. Internet arkaly aňsatlyk bilen sorag – jogap alyşyp bilersiňz. Bron etmegi özbaşdak ýerine ýetiriň ýa-da jogapkär işgäriniň kömeginden peýdalanyň. Eger siziň isleg bildirýän dikuçaryň kysymy sanawda ýok bolan ýagdaýynda, arkaýyn öz islegleriňizi web sahypamyzda beýan edip bilersiňiz, biz siziň islegiňizi hökman kanagatlandyrarys.

Rusýada dikuçary kireýine alynmak hususy uçary kireýine alanyňdan arzan bolýar. Mundan başga-da dikuçarlaryň ýerine ýetirýän hyzmatlary dürli bolýar we iş, şahsy durmuşyňyz bilen bagly bolan işleri ýerine ýetirmäge mümkinçiligi has ýokary bolýar. AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň web sahypasynda öz islegiňizi beýan ediň we jogapkär işgärimiz size ähli oňaýlyklary bolan syýahaty gurnaýar.

Category: Услуги

Leave a Reply

Your email address will not be published.